Spowiedź Święta

„Pomóż nam, Boże, odkryć ponownie i na nowo przeżyć sakrament pokuty w jego najgłębszym sensie.
Pomóż przyjąć wezwanie do prawdziwego nawrócenia i podjąć je w łączności z Chrystu­sem Odkupicielem człowieka.
Niech nasze nawrócenie będzie pełne – niech obejmie aspekt „nega­tywny”, czyli wyzwolenie z grzechu, jak i aspekt „pozytywny”,
to znaczy wybór dobra ukazanego i pogłębionego przez Ewangelię.
Niech nasze nawrócenie wyda owoce: niech zaowocuje w nas chrześcijańską miłością.
Niech wypełni się nią nasza codzienność we wszystkich latach trzeciego milenium”.
Jan Paweł II

Elementy Sakramentu pokuty w Kościele Katolickim

Sakrament pokuty i pojednania to jeden z bardzo ważnych sakramentów w katolicyzmie. Jest aktem liturgicznym, poprzez który skruszony chrześcijanin w postawie nawrócenia prosi o przebaczenie Boga i o pojednanie z Kościołem.

„Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim.
Narusza on równocześnie komunię z Kościołem.
Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga,
a także pojednanie z Kościołem,
co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania”.
1440 Katechizm Kościoła Katolickiego

W religii katolickiej sakrament pokuty i pojednania polega na wyznaniu grzechów przez wiernego duchownemu spowiednikowi.

Ponieważ zgodnie z tradycją chrześcijańską, odpuszczać grzech może tylko Bóg:

Czemu On tak mówi? On bluźni.
Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?”
Mk 2,7

Kościół rozumie swoje zadanie jako udział w misji niesienia przebaczenia, które Jezus Chrystus, Syn Boży wyjednał ludzkości swoją krwią, przez swą mękę i zmartwychwstanie.

Chrystus sam odpuszczał ludziom grzechy:

Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka:
„Odpuszczają ci się twoje grzechy,
czy też powiedzieć:
Wstań, weź swoje łoże i chodź?” 
Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka:
Mówię ci: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”.
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
Mk 2, 9 – 12

 i polecił, by Kościół czynił to w Jego imię:

A Jezus znowu rzekł do nich:
„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
 J 20, 21-23

Tylko Bóg przebacza grzechy . Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10),i wykonuje tę Boską władzę: „Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2, 5; Łk 7, 48).
Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.
1441 Katechizm Kościoła Katolickiego

W tradycyjnym rozumieniu katechizmowym sakrament pokuty, to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy.

Warunki dobrej spowiedzi

Wyróżnia się tzw. pięć warunków dobrej spowiedzi:
– rachunek sumienia
– żal za grzechy
– mocne postanowienie poprawy
– szczera spowiedź
– zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK 1491), sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana.

Aktami penitenta są:
– żal za grzechy
– spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem
– postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

Choć do istoty sakramentu spowiedzi należy nawrócenie i odpuszczenie wyznanych grzechów, to często służy on także przewodnictwu w sprawach sumienia, tzw. kierownictwu duchowemu. W parafiach sakrament celebrowany jest najczęściej w konfesjonale, który ma za zadanie oddzielenie się spowiadającego i udzielającego sakramentu od reszty wiernych i tym samym zapewnić tajemnicę spowiedzi.

W sytuacjach niezbędnych (np. zbiorowego zagrożenia życia) kapłan może udzielić rozgrzeszenia zbiorowego (absolucja zbiorowa), możliwy jest też udział pośrednika między wierzącym a kapłanem (np. tłumacza). Pośrednika również obowiązuje tajemnica spowiedzi.

Pamiętajmy, iż sakrament pojednania oraz Eucharystii mają moc uzdrawiającą.

Polecamy też portal pomagający przygotować się do tego sakramentu:

http://www.spowiedz.katolik.pl/

Spowiedź Święta w naszej Parafii

Do sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii można przystąpić:
– w dni powszednie w godzinach od 700 do 730 i w godzinach od 1730 do 1800
– w piątki w godzinach od 1500 do 1800
– w niedziele podczas każdej Mszy Świętej.