Legion Maryi

Charakter Legionu

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich.

Legion Maryi powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, stolicy Irlandii. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889 – 1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. Jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską.

Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych    rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu – modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią.

Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą. Podstawą duchowości Legionu Maryi jest potrójna więź legionisty: z Kościołem rozumianym jako mistyczne Ciało Chrystusa;
z Maryją, która przeżywana jest w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marii de Montfort oraz
z Duchem Świętym. Legion Maryi jest chrystocentryczny, gdyż i pobożność i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie

Historia Legionu Maryi na świecie i w Polsce

Legion Maryi powstał w roku 1921 w Dublinie w Irlandii.  Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). Swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich. Początkowo rozwijał się jedynie w Dublinie, ale w ciągu kilkunastu lat rozprzestrzenił się na cały świat (w tym Indie i Chiny).

W 1951 roku (po trzydziestu latach od założenia) Legion prowadził działalność wśród 70 różnych narodowości. W 1965 roku F. Duff zaproszony został jako obserwator na sesję końcową II Soboru Watykańskiego. Dzisiaj jest obecny w przeszło 160 krajach. Liczba członków aktywnych w świecie wynosi powyżej trzech milionów, pomocniczych około siedmiu milionów.

Legion cieszył się poparciem Papieży, którzy udzielali mu specjalnego błogosławieństwa: Pius XI (1933 r.), Pius XII (1953 r.), Jan XXIII (1960 r.), Paweł VI (1965 r.) oraz wielokrotnie Jan Paweł II.

Pierwsze struktury Legionu wśród Polaków powstały we Francji w 1940 roku, wśród żołnierzy polskich.

W 1948 roku, za pośrednictwem brata Anatola Kaszczuka (OP), powstały pierwsze grupy legionowe w Polsce: Ostródzie, Lublinie i Warszawie. Niedługo potem LM, jak wszystkie inne stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność.  Wznowiono ją w 1982 roku.

Struktury i organizacja

Legion Maryi jest narzędziem oddanym do dyspozycji ks. proboszcza w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji wśród mieszkańców parafii. Natomiast wyrażenie zgody na działalność Legionu Maryi w diecezji leży w gestii ks. bp-a Ordynariusza. Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana prezydium, licząca kilka, kilkanaście osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. proboszcza, oraz czteroosobowy zarząd. Każda grupa odbywa regularne cotygodniowe spotkania formacyjno-modlitewne, a każdy członek grupy – legionista aktywny –  ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu oraz podejmowania czynnej ewangelizacji.

Oprócz członków aktywnych, bardzo ważną grupą w Legionie są członkowie pomocniczy, wspomagający swoją codzienną modlitwą pracę apostolską Legionu na całym świecie.

Prezydia działają w ramach kurii.  Te łączą się w regię i komicjum.

Symbole Legionu Maryi

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.

Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe.

Ołtarzyk jest nieodłącznym elementem każdego spotkania legionowego. Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – symbolizująca obecność Maryi pośród legionistów oraz Vexillum. Kwiaty i świece dopełniają wystroju ołtarzyka.

Modlitwy Legionu Maryi

Spotkania rozpoczynają się modlitwą z „Tesery”, który jest modlitewnikiem Legionu. Oprócz przepisanych modlitw obowiązuje na spotkaniu rozważenie jednej części różańca.

TESERA – zawiera modlitwy legionowe i reprodukcję ikony Legionu; powinien posiadać ją każdy czynny legionista i każdy auksyliator.
Łacińskie słowo Tesera oznacza „znak rozpoznawczy”, który przyjaciele przekazują sobie, by oni, a także ich potomkowie, zawsze mogli się rozpoznać. W legionie rzymskim Tesera oznaczała czworokątną tabliczkę, na której wypisane było hasło i którą podawano sobie z rąk do rąk.

Legion Maryi stosuje słowo Tesera do broszurki z modlitwami legionowymi. Ponadto wyraża ona tradycyjne treści, mianowicie:
– łączność wszystkich legionistów
– prawdziwą dewizę Legionu, tj. jego modlitwy
– znak jedności i ducha braterstwa pomiędzy wszystkimi legionistami, wszędzie, gdzie się znajdują.

Modlitwy wstępne

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W: I odnowisz oblicze ziemi.
K: Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swój Kościół, aby rozpocząć głoszenie Ewangelii. Wylej i teraz dary Twego Świętego Ducha na cały świat, aby poprzez serca wszystkich wiernych kontynuował swe dzieło. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen
K: Panie., otwórz wargi moje.
W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Teraz odmawia się jedną z czterech części Różańca:
Radosną, Światła, Bolesną lub Chwalebną.

K: Witaj, Królowo,
W: Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne Twoje oczy na nas zwróć, a Jezus, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, i litościwa, słodka Panno Maryjo!
K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W: A byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K: Módlmy się. Boże, Twój Jednorodzony Syn, przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny , według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen

K: Najświętsze Serce Jezusa,
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Niepokalane Serce Maryi,
W: Módl się za nami.
K: Święty Józefie,
W: Módl się za nami.
K: Święty Janie Ewangelisto,
W: Módl się za nami.
K: Święty Ludwiku Maria de Montfort,
W: Módl się za nami,
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.

Katena Legionu

Antyfona

Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K: Wielbi dusza moja Pana
W: I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
K: Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
W: Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
K: Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
W: Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
K. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
W: Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym nie odprawił.
K: Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
W: Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi jego potomstwu na wieki.
K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?

K: O Maryjo bez grzechu poczęta,
W: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
K: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który Najświętszą Maryję Pannę, Matkę swoją, dałeś nam za Matkę oraz uczyniłeś Pośredniczką między nami i Tobą, spraw, aby każdy, kto zwraca się do Ciebie z prośbą o łaskę, otrzymał wszystko za Jej pośrednictwem.
W: Amen

Modlitwy na zakończenie

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
K: Pod Twoja obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
K: Niepokalanie Poczęta Pośredniczko łask (lub inne właściwe dla danego prezydium wezwanie)
W: Módl się za nami.
K: Święci Michale i Gabrielu,
W: Módlcie się za nami.
K: Zastępy Niebieskie, Maryjny Legionie Aniołów,
W: Módlcie się za nami.
K: Święty Janie Chrzcicielu.
W: Módl się za nami.
K: Święci Piotrze i Pawle,
W: Módlcie się za nami.

Panie, udziel nam wszystkim, którzy służymy pod sztandarem Maryi, tak wielkiej wiary w Ciebie i takiej ufności do Bogurodzicy, które mogą zdobyć świat dla Ciebie.

Daj nam wiarę żywą, rozpaloną miłością, abyśmy umieli czynić wszystko z czystej miłości ku Tobie, a także widzieć Ciebie i służyć Tobie w naszych bliźnich.

Daj nam silną, niewzruszona wiarę, byśmy w niej wytrwali niezachwiani i mocni pośród krzyży, trudów i wszystkich niepowodzeń, które niesie życie.

Daj nam odważną wiarę, która będzie nas przynaglała, abyśmy bez ociągania podejmowali wielkie zadania dla Boga i dla ratowania dusz.

Daj nam taką wiarę, która stanie się Słupem Ognistym naszego Legionu. Niech ona jednoczy i zwarcie prowadzi nasz Legion oraz wszędzie zapala ogień Bożej miłości. Niech oświeca pogrążonych w ciemności i mrokach śmierci. Niech zapala oziębłych i ożywia pozostających śmierci grzechu.

Daj nam wiarę, która będzie kierować nasze kroki na drogę pokoju. Spraw, by nasz Legion, po wielkim zmaganiu tego życia, bez żadnych strat, znalazł się w królestwie Twojej miłości i chwały.
Amen.

K: A dusze zmarłych legionistów dusze wszystkich wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.

Kontakt

Stanisława Bzymek
Elżbieta Bliźniuk

Telefon komórkowy:
601 698 871

e-mail:
legionmaryi.szczecin@gmail.com

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po mszy św. o 18.00 na plebani i tam zapraszamy zainteresowanych.

Prezydium Matki Boskiej Królowej Pokoju przy parafii Przemienienia Pańskiego Szczecin Gumieńce liczy 42 członków stałych i wspierających.