Słowo Boże na XIX Niedzielę zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Słowo Boże odkrywa przed nami rzeczywistość zbawienia. Boże zbawienie może nam się czasem wydawać czymś odległym i abstrakcyjnym, jednak celem naszego życia jest osiągnięcie życia wiecznego. Wszechmogący Bóg przychodzi z pomocą człowiekowi upadłemu wskutek grzechu pierworodnego i osobistych grzechów w osobie Wcielonego Syna Bożego. Jednorodzony dzięki swej męce, śmierci i chwalebnemu zmartwychwstaniu przywraca duszy ludzkiej nieśmiertelność. Jego droga (i nasza) prowadzi przez pokorę, uniżenie, służbę i ofiarę z siebie. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza dowiadujemy się o cenie zbawienia rodzaju ludzkiego. Są przywołane tylko dwa wersety z Czwartej Pieśni Sługi Pańskiego, a warto przeczytać całą pieśń (Iz 52,13-53,12). Mesjasz przeszedł przez cierpienie, mękę, śmierć i wszedł do chwały Ojca, aby zbawić nas od naszych grzechów, kar i win zaciągniętych w ciągu całego życia. Z sercami pełnymi wdzięczności czytajmy, medytujmy, módlmy się tą pieśnią Sługi Pańskiego. Dziękujmy naszemu Panu – Jezusowi Chrystusowi – za dar odkupienia i zbawienia! Cały Psalm 33 mówi nam, że Pan Bóg jest władcą świata, Panem nieba i ziemi. Wszyscy i wszystko należą do Niego. Jego Słowo nas oświeca i prowadzi. W Nim jest nasze życie. W Nim powinniśmy pokładać nadzieję i mieć ufność. „Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie!” (Ps 33,22). Słowo Boże prowadzi nas krok za krokiem. Pierwsze czytanie wskazuje nam Tego, który wysłużył nam zbawienie za wielką cenę. Psalm podpowiada, kto jest prawdziwym Panem, któremu mamy ufać. On obdarzy nas potrzebną łaską. A w drugim czytaniu z Listu do Hebrajczyków autor zachęca nas do przybliżenia się z ufnością do Chrystusa – Arcykapłana nowego i wiecznego przymierza. Dalej zachęca do przybliżenia się do tronu łaski, by z ufnością poddać się miłosierdziu Bożemu i przyjąć łaskę. Tronem łaski jest sam Chrystus i Krzyż, na którym złożył ofiarę z samego siebie i swego życia Bogu Ojcu za każdego człowieka – za grzechy, nieprawości i niewierności. Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego, który kontynuuje misję zbawczą Syna Bożego. W każdej Mszy świętej – Najświętszej Ofierze Pańskiej – stajemy przed tronem łaski (ołtarzem) i uczestniczymy w Misterium odkupienia. Zbliżajmy się do Chrystusa z wiarą, nadzieją, ufnością, wdzięcznością i miłością. Dostrzegajmy wszystkie rzeczy, które nam uczynił i nieustannie czyni! W Ewangelii według Świętego Marka uczestniczymy w spotkaniu i rozmowie synów Zebedeusza z Panem Jezusem, którzy proszą Go o zaspokojenie swoich ambicji i zagwarantowanie im miejsc po Jego prawicy i lewicy w królestwie niebieskim. Inni uczniowie są na nich oburzeni. Drogą do chwały jest kielich i chrzest cierpienia, prześladowania, męki i śmierci. Do chwały dochodzi się przez pokorę, uniżenie samego siebie, dyspozycyjność, służbę Bogu i ludziom. Ewangelista Marek przypomina nam to, o czym szybko zapominamy lub nie chcemy pamiętać, że wszelkie przełożeństwo, władza jest służbą. „Służba bowiem, to znaczy troska o potrzeby innych, stanowi istotę wszelkiej władzy właściwie sprawowanej: KRÓLOWAĆ ZNACZY SŁUŻYĆ” (z homilii św. Jana Pawła II Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 9 IV 1998 w bazylice św. Jana na Lateranie).

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na XIX Niedzielę zwykłą - 17 października 2021 roku.
Zapraszamy.

Nauczanie św. Jana Pawła II

Nauka św. Jana Pawła II zawarta w Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa (Kościół w Europie).

"Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący".
( Ap 1,17n).


W epoce prześladowania, udręki i zagubienia, dla Kościoła czasów Autora Apokalipsy słowo, które rozbrzmiewa w tej wizji, jest słowem nadziei: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani”. Stajemy zatem w obliczu Ewangelii, „radosnej nowiny”, którą jest sam Jezus Chrystus. On jest Pierwszy i Ostatni: w Nim cała historia znajduje swój początek, sens, kierunek, wypełnienie; w Nim i z Nim, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, wszystko zostało już powiedziane. On jest Żyjący: był umarły, ale teraz żyje na zawsze, On jest Barankiem, który stoi pośrodku tronu Boga: jest zabity na ofiarę, bo wylał swoją krew za nas na drzewie krzyża; stoi, gdyż wrócił do życia na zawsze i ukazał nam nieskończoną wszechmoc miłości Ojca. Trzyma mocno w rękach siedem gwiazd, czyli prześladowany Kościół Boży, który zmaga się ze złem i grzechem, ale równocześnie ma prawo cieszyć się zwycięstwem, bo jest w rękach Tego, który już zwyciężył zło. Przechadza się On wśród siedmiu złotych świeczników: jest obecny i działa w swoim Kościele, który się modli. Jest on również Tym, który przychodzi poprzez posłannictwo i działanie Kościoła w ciągu ludzkiej historii; przybywa jako eschatologiczny żniwiarz na końcu czasów, aby wszystkiego dokonać. (n. 6)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design