Słowo Boże na XXV Niedzielę zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

„Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości” (Mdr 1, 4-5). Te wersety z Księgi Mądrości odzwierciedlają istotę dzisiejszego Słowa Bożego. W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości spotykamy bezbożnych, którzy knują przeciwko człowiekowi sprawiedliwemu, bo jest im niewygodny. Stoi im na drodze. Samą swoją obecnością i czystością serca przeszkadza im. Grzech, nieprawość zamykają drogę do mądrości. Prawdziwą mądrością życiową jest świętość życia, a ta jest tożsama ze sprawiedliwością. „Sprawiedliwy jest synem Bożym” (por. Mdr 2,18), więc Pan Bóg w każdych okolicznościach ujmie się za nim i go ocala. To nie znaczy, że nie będzie poddany próbom, pokusom, prześladowaniom, a nawet śmierci. „Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23). Autor Psalmu 54 mówi nam, że pyszni powstający przeciwko sprawiedliwemu i gwałtownicy czyhający na jego życie „nie mają Boga przed swymi oczyma” (Ps 54, 5c). Kto chodzi czy stara się chodzić w obecności Bożej, nie będzie dopuszczał się nieprawości względem Boga i bliźniego. W drugim czytaniu z Listu Świętego Jakuba Apostoła autor wskazuje na nieład wewnętrzny, który jest źródłem niepokojów. „Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek” (Jk 3,16). Wcześniej zadaje pytanie: „Kto spośród was jest mądry i rozsądny?” (Jk 3,13a). Opisuje mądrość Bożą, która jest „czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy” (por. Jk 3,17). Kilkakrotnie przeczytajmy i przemódlmy ten fragment listu świętego Jakuba, aby przeanalizować obecność mądrości Bożej w naszym życiu lub przyczyny i skutki jej braku. Aklamacja niesie nam wiadomość i nadzieję: „Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (por. 2 Tes 2,14). Jest to możliwe, jeśli będziemy wierni naszemu Panu, Jego Słowu i gdy będziemy kroczyć Jego śladami. W Ewangelii według Świętego Marka Pan Jezus po raz drugi zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie» (Mk 9,31b). W Ewangelii jesteśmy również świadkami tego, jak żądze walczą w członkach uczniów. „Posprzeczali się w drodze między sobą o to, kto z nich jest największy” (por. Mk 9,34). Jezus, który jest Drogą, wzywa uczniów i nas do pokory – stania w prawdzie. Zachęca do uniżenia, które nie przynosi uszczerbku naszej godności i nie umniejsza naszej wartości. «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich» (Mk 9,35b). Dzisiejszy świat preferuje coś przeciwnego. Czy będziemy bardziej słuchać świata, ludzi czy naszego Pana, Odkupiciela i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa?

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na na XXV Niedzielę zwykłą - 19 września 2021 roku.
Zapraszamy.

Nauczanie św. Jana Pawła II

Nauka św. Jana Pawła II zawarta w Liście apostolskim "Dies Domini"
- o świętowaniu niedzieli.

Tak rozumiana i przeżywana niedziela staje się niejako «duszą» pozostałych dni; w tym sensie można odczytać słowa Orygenesa, wedle którego doskonały chrześcijanin «zawsze żyje w dniu Pańskim, zawsze świętuje niedzielę». Niedziela to prawdziwa szkoła, w której realizowany jest nieustannie program kościelnej pedagogii. Pedagogii nieodzownej, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie, coraz silniej odczuwającym skutki kulturowego rozdrobnienia i pluralizmu, które nieustannie wystawiają na próbę wierność poszczególnych chrześcijan wobec określonych wymogów wiary. W wielu częściach świata chrześcijaństwo staje przed perspektywą życia w «diasporze», to znaczy jest wystawione na próbę rozproszenia, w którym uczniowie Chrystusa mają trudności z utrzymaniem wzajemnych kontaktów, a przy tym nie znajdują oparcia w strukturach i tradycjach typowych dla kultury chrześcijańskiej. W obliczu takich problemów możliwość spotkania się w niedzielę z wszystkimi braćmi w wierze i wzajemnego dzielenia się darem braterstwa stanowi niezastąpioną pomoc. (n. 83)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design