Słowo na XXVI Niedzielę zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Pan Bóg daje nam w liturgii Słowa treściwy pokarm duchowy. Słowem mamy się nie tylko pożywić, ale wprowadzić je w życie. Wybrać sposób postępowania i jego skutki: życie z Boga i w Bogu lub bezbożność, przewrotność – życie w grzechu, kierowanie się prawdą, życie w pokorze lub w pysze, uniżenie i Boże wywyższenie, wiarę i opamiętanie. Ważne przesłanie płynie z Pierwszego Czytania z Księgi proroka Ezechiela: Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika! Prorok mówi: „Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?” (Ez, 18,25b). Łatwo przychodzi nam zrzucać winę na Pana Boga i bliźniego (to nie ja – to on/ona!), gdy coś nie idzie po naszej myśli. Oceniamy, osądzamy, podejrzewamy postęp, a trudno nam stanąć w prawdzie o nas samych. Drogą wyjścia – wiodącą do prawdziwego życia – jest porzucenie przewrotnego myślenia, postępowania i kroczenie drogą Bożego prawa, przykazań i błogosławieństw. Psalm 25 jest piękną i potrzebną modlitwą serca: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie/ naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami/ Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń/ Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję” (Ps 25, 4-5). Niech ten fragment stanie się naszą modlitwą w tym tygodniu. Drugie Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian mówi, że nasz Pan – Jezus Chrystus jest wzorem pokory. W dzisiejszym świecie pokora jest zapominana, niechciana i spychana w niebyt – uważana za przeżytek. Nie ma miejsca dla pokory w myśleniu, mowie, postępowaniu indywidualnym i społecznym. Paweł Apostoł przypomina nam owoce pokornego życia. Czytajmy i medytujmy wielokrotnie dzisiejszy fragment Listu do Filipian. Stańmy w prawdzie: czy mamy te same dążenia? czy mamy tę samą miłość? czy mamy wspólnego ducha? czy w relacjach międzyludzkich kieruje nami pokora czy pycha i egoizm? Spójrzmy na Jezusa i Jego sposób postępowania. Fragment o KENOZIE („ogołoceniu”, zbawczym uniżeniu się Chrystusa) ukazuje nam najwyższy stopień pokory Syna Bożego, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia, Paschą dla naszego odkupienia, aby przywrócić nam utracone życie Boże. A wszystko to z wielkiej Miłości do człowieka i całego rodzaju ludzkiego, który schodzi na manowce, kierując się bezbożnością, przewrotnością – pogrąża się w grzechu. Jezus Chrystus uniżył się, dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko (por. Flp 2, 9a). W Aklamacji mamy słowa z Ewangelii świętego Jana: „Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną” (por. J 10,27). Jan podpowiada nam: aby pójść za Jezusem-Pasterzem, trzeba słuchać Go, usłyszeć Jego głos – to, co mówi w naszym sercu, naszej duszy. Konieczne jest poznanie Pana. Jak możemy pójść za kimś, kogo nie znamy? Możemy Go poznać, czytając Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, uczestnicząc w liturgii, której szczytem jest Msza święta. W Niej obecny jest Jezus Chrystus, który przychodzi do nas żywy i prawdziwy w Ciele i Przenajdroższej Krwi w Komunii świętej. Jesteśmy uczestnikami Jego dzieła odkupienia i zbawienia. Ewangelia według świętego Mateusza pokazuje nam dzisiaj dwóch braci, ich postawy i sposoby postępowania względem ojca, który symbolizuje Ojca Niebieskiego. Pierwszy mówi, a nie robi tego, co powiedział. Drugi powiedział, że nie pójdzie i nie zrobi tego, o co prosił ojciec. Opamiętał się i poszedł. Każdemu z nas jest potrzebna pokora, uniżenie, skrucha, przyjęcie miłosierdzia Bożego, odstąpienie od złego myślenia, postępowania, porzucenie grzechu, które są skutkiem i owocem prawdziwej, żywej wiary w Pana Boga. „Kiedy Jezus zobaczy cię upokorzonego aż do samej ziemi, to poda ci dłoń i sam pomyśli o podniesieniu cię do siebie” (św. Ojciec Pio z Pietrelciny, Myśli Ojca Pio na wizytówkach, Wydawnictwo Serafin).

Rozważania św. Jana Pawła II

Rozważania św. Jana Pawła II zawarte w Liście apostolskim „Dies Domini” („Dzień Pański”)

XXVI Niedziela Zwykła

Zgromadzenia niedzielne bez udziału kapłana

„Pozostaje jeszcze problem parafii, które nie mogą korzystać z posługi kapłana odprawiającego niedzielną Eucharystię. Dzieje się tak często w młodych Kościołach, gdzie jeden kapłan bywa duszpasterzem wiernych rozproszonych na rozległym obszarze. Sytuacje tego rodzaju mogą wystąpić także w krajach o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, gdy brak wystarczającej liczby duchownych nie pozwala zapewnić obecności kapłana w każdej wspólnocie parafialnej. W przypadku niemożności sprawowania Eucharystii Kościół zaleca zwoływanie zgromadzeń niedzielnych bez udziału kapłana, zgodnie ze wskazaniami i dyrektywami Stolicy Apostolskiej, których konkretne zastosowanie należy do kompetencji Konferencji Episkopatów. Jednakże zasadniczym celem musi pozostać sprawowanie ofiary Mszy św., tylko w niej bowiem urzeczywistnia się naprawdę Pascha Chrystusa i tylko w niej realizuje się w pełni zgromadzenie eucharystyczne, któremu kapłan przewodzi in persona Christi, dzieląc chleb słowa i chleb Eucharystii. Na płaszczyźnie duszpasterskiej należy zatem podjąć wszelkie niezbędne działania, aby wierni, którzy zwykle są pozbawieni Eucharystii, mogli w niej uczestniczyć jak najczęściej; można to osiągnąć umożliwiając kapłanowi okresową obecność w danej wspólnocie oraz wykorzystując wszelkie okazje, by organizować zgromadzenia w jakimś miejscu centralnym, dostępnym dla różnych wspólnot żyjących z dala od siebie”.(n 53)

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na Niedzielę, 27 września 2020 roku nosi tytuł "Jeszcze o logice Boga".
Zapraszamy.
lektor

"Jeszcze o logice Boga"

Przemienienie Pańskie

"To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie."

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design