Eucharystia

Wieczerza Pańska

„To czyńcie na moją pamiątkę”
(Łk 22,19)

Sakrament Eucharystii zwany jest również Wieczerzą Pańską, Sakramentem Ołtarza, Mszą Świętą, Komunią Świętą, Najświętszym Sakramentem, Najświętszą Ofiarą, Ciałem Chrystusa. Eucharystia to uroczysta celebracja Ostatniej Wieczerzy, uczty paschalnej, którą Jezus Chrystus spożył przed swoją zbawczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem i którą chrześcijanie sprawują wypełniając polecenie Mistrza.

Ustanowienie Eucharystii

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…,
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt. 28,20

Jezus Chrystus w przeddzień swej męki, w Wielki Czwartek przy Ostatniej Wieczerzy, gdy z Apostołami spożywał baranka wielkanocnego, ustanowił Sakrament Ołtarza, zwany Eucharystią. Sakrament Ołtarza nazywa się również Chlebem Anielskim, Łamaniem Chleba, Wieczerzą Pańską, Stołem Pańskim, Ciałem Pańskim, Najświętszym Sakramentem.

Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Sakrament ten przewyższa wielkością i godnością wszystkie inne Sakramenty. Gdy inne uświęcają człowieka, dając i pomnażając łaski, w tym jest obecny sam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Jezus Chrystus nie tylko ustanowił Najświętszy Sakrament, ale dał Swoim Apostołom władzę czynienia tego, co sam spełnił podczas Ostatniej Wieczerzy, tj. cudownej przemiany chleba i wina w swoje Ciało i Krew.

Ta władza z Apostołów przeszła na biskupów i kapłanów. Pan nasz, Jezus Chrystus, ustanowił Najświętszy Sakrament, bo jako Bóg i Człowiek pragnął pozostać z nami aż do końca, żeby się nieustannie ofiarować za nas we Mszy św., a w Komunii św. być pokarmem naszych dusz.

Komunia Święta

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”.
Obrzęd Mszy św.

Aby godnie przystąpić do sakramentu Eucharystii i z czcią przyjęć Komunię świętą należy odpowiednio przygotować duszę i ciało.

Każdy wierny przystępujący do Komunii świętej winien:
– być w stanie łaski uświęcającej – skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania – odprawić rachunek sumienia, przystąpić do spowiedzi św.
– przedłożyć intencję – każdy wierny przyjmujący Komunię św. obdarowywany jest przez Boga tzw. Owocami Eucharystii. Jeden z nich może ofiarować w intencji samego siebie, innej osoby (zarówno żywej, jak i zmarłej), lub w innych dobrych intencjach
– wzbudzić w sobie akt wiary, nadziei i miłości oraz akt żalu za grzechy bądź odmówić inne modlitwy przygotowujące do Komunii św. Komunię świętą należy przyjmować z szacunkiem, czcią i pobożnością
– zachować przynajmniej jednogodzinny post od pokarmów i napojów
– uszanować ceremoniał Eucharystii poprzez odpowiedni ubiór
– odprawić modlitwę dziękczynną po przyjęciu Komunii świętej.

Komunia święta udzielana jest na każdej Mszy świętej w dni powszednie oraz w święta, zgodnie z harmonogramem Mszy św.