Chrzest Święty

Chrzest – w chrześcijaństwie jest to obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela, Jezusa Chrystusa – z Mt 28,18–20, polegający na obmyciu wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26).

Według deklaracji Światowej Rady Kościołów z 1982 roku właściwie dokonany chrzest powinien obejmować:
– wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących chrztu
– przyzywanie Ducha Świętego
– wyrzeczenie się zła
– wyznanie wiary w Chrystusa i Trójcę Świętą
– wykorzystanie wody
– deklarację, że osoba ochrzczona uzyskała nową tożsamość jako syn lub córka Boga, i – jako członek Kościoła – czuje się powołana, aby głosić Ewangelię.

Zgodnie z tą deklaracją obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza.

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego jest z pewnością najbardziej popularnym, obok ślubu kościelnego, obrzędem w Kościele katolickim. Jednak większość wierzących nie posiada zbyt dużej wiedzy na temat przebiegu całej ceremonii.

Wymagania:
– chrzest należy zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed terminem
– dzień przed chrztem świętym po Mszy św. wieczornej odbywa się dla rodziców i rodziców chrzestnych konferencja przygotowująca do chrztu św.
– rodzice chrzestni z innej parafii na konferencję przynoszą zaświadczenie o dopuszczeniu do obrzędu chrztu św. wydane w macierzystej parafii
– rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, jeżeli nie mają ku temu przeszkód (np. tylko ślub cywilny)
– wszystkie dane dziecka ochrzczonego spisywane są z aktu urodzenia wydanego przez USC
– rodzice przynoszą na konferencje również świadectwo ślubu kościelnego.

Terminy

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej Parafii:
– o godzinie 1345 – w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych prowadzona jest w naszej Parafii:
– o godzinie 1700 – w każdą sobotę w sali Domu Edukacyjno – Społecznego.

Etapy obrzędu Chrztu Świętego

Znajomość etapów obrzędu Chrztu Świętego może z pewnością pomóc w głębszym przeżywaniu tego sakramentu przez rodziców i rodziców chrzestnych dziecka oraz wszystkich uczestniczących w ceremonii. Każdorazowe uczestnictwo w ceremonii Chrztu jest również, swego rodzaju, przypomnieniem własnego Chrztu Świętego, a tym samym odnowieniem w wierze.

Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę z wagi każdej czynności wykonanej oraz słowa wypowiedzianego przez kapłana udzielającego sakramentu Chrztu. Wszystko, co jest czynione czy mówione podczas obrzędu, ma swoją wartość symboliczną, której znajomość otwiera tajniki sakramentu.

Chrzest Święty – przebieg ceremonii krok po kroku

Kapłan zwraca się do rodziców dziecka następującymi słowami:
Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

W tym momencie rodzicie powinni podać wybrane, uprzednio skonsultowane z proboszczem, imię dziecka (gdyż lepiej jest porozmawiać o imieniu z proboszczem przed chrztem, zwłaszcza gdy wybrane imię jest rzadziej spotykane lub obcojęzyczne; kapłan może zawsze nie zgodzić się na imię, zwłaszcza gdy godzi ono w religię katolicką lub jest z nią niezgodne), rodzice mówią, np.:

– Jan Mateusz.

Kapłan pyta rodziców:
O co prosicie Kościół święty dla Jana Mateusza?

Rodzice odpowiadają:
Chrzest.

Następnie kapłan rozpoczyna właściwą ceremonię i mówi:
Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice odpowiadają:
Jesteśmy świadomi.

Następnie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych:
A Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni odpowiadają:
– Jesteśmy gotowi.

Kapłan zwraca swe następne słowa do dziecka:
– Janie Mateuszu, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po tych słowach szafarz zbliża się do dziecka, by nakreślić na czole dziecka znak krzyża. Po nim powinni uczynić to samo rodzice oraz rodzice chrzestni.

Po wykonaniu znaku krzyża na czole dziecka, kapłan przystępuje do odprawienia Mszy świętej, która ma przebieg normalny aż do momentu kazania, po którym następuje faktyczny obrzęd Chrztu Świętego (do tego czasu matka chrzestna powinna przygotować już białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną).

Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu, a po niej modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną.

Po odmówieniu odpowiednich modlitw, Kapłan zwraca się do rodziców dziecka i chrzestnych następującymi słowami:
Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest.

Po tym wstępie kapłan przystępuje do serii pytań skierowanych do rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, które przystępują do sakramentu Chrztu; pytania są następujące:

K: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
R: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?
R: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
R: Wyrzekamy się.

K: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
R: Wierzymy

K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?
R: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Ducha Świętego?
R: Wierzymy.

Na zakończenie tej części obrzędu, kapłan mówi:
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą,  w Chrystusie, Panie naszym.
R: Amen.

Szafarz przystępuje następnie do punktu ceremonii, podczas którego nastąpi właściwe ochrzczenie dziecka, poprzez polanie jego głowy wodą święconą z chrzcielnicy:
K: Czy chcecie aby Jan Mateusz otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?
R: Chcemy.
K: Janie Mateuszu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
K, R: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym.

Dziecko otrzymuje białą szatę, uprzednio przygotowaną przez matkę chrzestną.

Zakończenie ceremonii Chrztu Świętego

K: Anno Magdaleno stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

W: Amen.

K: Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następuje zapalenie świecy od paschału (powinien zapalić ją ojciec chrzestny).

K: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

Po zakończeniu ceremonii Chrztu świętego kapłan przystępuje do dalszej części mszy świętej, podczas której rodzice wrazz chrzestnymi są zobowiązani do przyjęcia Komunii świętej; po mszy chrzestni powinni się udać do zakrystii, by tam złożyć podpis pod zaświadczeniem o ich udziale w obrzędzie Chrztu świętego.

Przedmioty wykorzystywane przy Chrzcie Świętym

Znajomość obrzędu Chrztu jest pełna dopiero w chwili, gdy również i wiedza o poszczególnych przedmiotach czy olejkach jest znana uczestnikom obrzędu. Oto kilka z nich:

Woda święcona (którą wykonywany jest znak krzyża na początku ceremonii) – nawiązanie do Chrztu Jezusa w rzece Jordan. Woda święcona ma moc oczyszczania z grzechu

Krzyżmo Święte – mieszanina oliwy z oliwek i balsamu. Zgodnie z wiarą również ma moc oczyszczającą, ale i również jest swego rodzaju potwierdzeniem naznaczenia przez samego Boga, dlatego podczas koronacji również używano Krzyżma na znak, iż król jest pomazańcem boskim.

Biała szata dla dziecka – biały to kolor niewinności i cnoty wolnej od grzechu szatana i grzechu pierworodnego.

Świeca chrzcielna – zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.