MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO


USTANOWIENIE MAŁŻEŃSTWA


Związek małżeński Pan Bóg ustanowił jeszcze w raju, gdy rzekł do pierwszych rodziców: ,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”. Sakrament Małżeństwa udziela małżonkom wielu łask, gdyż pomnaża w nich łaskę uświęcającą
i daje szczególniejszą łaskę posiłkową do wiernego spełniania obowiązków i pielęgnowania cnót małżeńskich, jak dozgonna miłość, wierność i wzajemna pomoc, a przede wszystkim troska o dobre wychowanie dzieci w bojaźni Bożej.

Sakramentu małżeństwa udziela nowożeńcom sam Chrystus w momencie wypowiadania przez nich przysięgi małżeńskiej w obliczu Boga i Kościoła, kiedy to przez nieodwołalną i osobistą zgodę, przez którą – wzajemnie się sobie oddając
i przyjmując – zawiązują małżeńskie przymierze. Kapłan jest urzędowym świadkiem, który w imieniu Boga i Kościoła przyjmuje przysięgę i błogosławi nowożeńców.

Sakrament małżeństwa zobowiązuje i uzdalnia małżonków do kształtowania swej miłości na wzór miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa, i w tę miłość ich włącza. Małżeństwo, podobnie jak i inne sakramenty, jest wielkim znakiem wiary i jego owocność będzie tym większa im bardziej małżeństwo i rodzina będą wierne łasce Bożej otrzymanej poprzez sakrament i będą z tą łaską współpracować.

Małżeństwo nie jest losem, który spada na człowieka, ale zadaniem, które człowiek podejmuje. U podstaw podjęcia tego zadania jest miłość między dwojgiem ludzi. miłość rozumiana nie jako chwilowe, może nawet bardzo silne przeżycie emocjonalne, ale jako coś znacznie bardziej trwałego – miłość rozumiana jako postawa. Miłość, jako wola czynienia dobra kochanemu człowiekowi. Miłość pojmowana jako odpowiedzialność za drugiego. Zawarcie małżeństwa jest momentem przejęcia za drugą, wybraną i kochaną, osobę odpowiedzialności na zawsze.

WYMAGANIA


Zapowiedzi przed ślubem należy składać trzy miesiące przed terminem w kancelarii parafialnej. Podczas składania zapowiedzi niezbędne są niżej wymienione dokumenty:

1. Dowód osobisty.
2. Aktualna metryka chrztu, wydana specjalnie z racji zawarcia sakramentu.
3. Świadectwo bierzmowania.
4. Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły podstawowej i średniej.
5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
6. Świadectwo Poradni Rodzinnej (Kurs Przedślubny).
7. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące) lub dokument z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego.
8. Świadectwo zapowiedzi stron (jeśli nie są z naszej parafii).