GRUPA MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ

GRUPA MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ


Nie odczuwasz Jego obecności (a dawniej Bóg był taki bliski).
Dawne sposoby modlitwy i rozważania nie przynoszą pocieszenia, a jednak jest w Tobie pragnienie czegoś więcej…
Nie jest to oznaka Jego oddalenia, ale bliskości, Jego zaproszenie, by pójść dalej…

Ikona Jezusa Chrystusa „Święta cisza”

SPOTKANIA


Spotkania Grupy modlitwy kontemplacyjnej odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Eucharystii w Domu Parafialnym – ok. godziny 18.45.

Grupy modlitwy kontemplacyjnej spotykają się, aby pogłębić osobiste doświadczenie modlitwy uczestników.

Przebieg spotkania jest prosty i opiera się na formie „lectio divina” zaczerpniętej z Tradycji Kościoła:

– lectio (czytanie fragmentu Słowa Bożego)
meditatio (rozważanie Słowa Bożego)
oratio (spontaniczna modlitewna, odpowiedź połączona z dzieleniem się Słowem i uwielbienie)
contemplatio (modlitwa kontemplacyjna – trwania w obecności Bożej przez 20 minut w ciszy).

Lectio divina jest poprzedzone czytaniem duchowym (dokumentów Kościoła i dzieł mistrzów życia wewnętrznego, życia modlitwą wewnętrzną, kontemplacyjną).

Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia życia duchowego przez praktykowanie modlitwy wewnętrznej zgodnie z nauczaniem Kościoła rzymsko-katolickiego, w tym św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, św. Franciszka z Asyżu i innych mistrzów modlitwy.  

Serdecznie zapraszamy.

GENEZA


Inicjatorem powstawania grup modlitwy kontemplacyjnej poza murami zakonów kontemplacyjnych jest Duch Święty. Powstanie grup modlitwy kontemplacyjnej powoływanych przez Przyjaciół Miłości Miłosiernej (PMM) rozeznała osoba konsekrowana – Siostra Miriam od Krzyża, pustelnica i osoby świeckie praktykujące modlitwę wewnętrzną – Marcin i Monika Gajdowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W roku 2011 odbyła się w Warszawie 4. Sesja katechetyczno-modlitewna „Czym jest głębokość” poświęcona modlitwie głębi i kontemplacji. Jej gościem był ks. Carl Arico z USA (współpracownik o. Thomasa Keatinga, trapisty). Obaj zajmują się propagowaniem modlitwy kontemplacyjnej w Kościele rzymsko – katolickim. W czasie Sesji, do uczestników została skierowana propozycja tworzenia grup modlitwy kontemplacyjnej.

W ciągu 6 lat powstało ponad 40 grup w całej Polsce i za granicą, w tym kilka w archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej. W naszej parafii Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej powstała 6 grudnia 2013 roku.

Więcej informacji na stronie:
http://www.przyjacielemm.pl/index.php/przyjaciele/grupy-modlitewne.

PATRON GRUPY MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ


Od 15 sierpnia 2014 roku Patronem Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej jest św. Charbel, mnich maronicki i pustelnik z Libanu.

Święty Ojcze Charbelu, módl się za nami!

W czasie pielgrzymki do Libanu i grobu św. Charbela, w dniach od 18 do 26 marca 2014 roku, członkowie naszej parafialnej grupy modlitwy kontemplacyjnej zostali powierzeni szczególnej opiece tego Świętego mnicha i pustelnika z prośbą, aby poprowadził każdego z nas drogą modlitwy ciszy, milczenia i kontemplacji.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I ZACHĘTA


Wszyscy jesteśmy powołani do kontemplacji                    

W sakramencie Chrztu świętego kapłan polał naszą głowę wodą i wypowiedział formułę:  ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wtedy zostaliśmy powołani do kontemplacji Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec wypowiedział również nad nami słowa: Tyś jest mój Syn umiłowany [moja Córka umiłowana], w Tobie mam upodobanie (Mk 1, 11).

Chrzest jest zaproszeniem do wejścia w intymną relację jedności i komunii z Osobami Trójcy Świętej.

Termin kontemplacja oznacza (łac.) uważne przyglądanie się. W modlitwie kontemplacyjnej modlący się spogląda z miłością na Boga i Jego tajemnice.

Kontemplacja
„jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium” (KKK 2724).

Kontemplację nabytą (ewangeliczną i modlitwę prostoty) należy odróżnić od wlanej kontemplacji mistycznej, której doświadczyli m. in. św. Teresa z Avila czy św. Jan od Krzyża.

Modlitwa prostoty (modlitwa monologiczna – jednego słowa) jest głęboko zakorzeniona w chrześcijańskiej duchowości monastycznej i masowo praktykowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Potem, przez długie wieki, była praktykowana głównie przez pustelników, mniszki i mnichów zakonów kontemplacyjnych. Tradycja modlitwy prostoty odżyła po Soborze Watykańskim II.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:
„Kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. «Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we mnie» – mówił do swego świętego proboszcza wieśniak z Ars modlący się przed tabernakulum. Ta uwaga zwrócona na Niego jest wyrzeczeniem się własnego «ja». Jego spojrzenie oczyszcza serce
[…]
(KKK 2715).

Skarbnicą wiedzy i rad do praktykowania modlitwy kontemplacyjnej są nagrania z sesji katechetyczno-modlitewnych i rekolekcji: http://www.przyjacielemm.pl/index.php/nagrania.

KONTAKT


Bożena Buła
e-mail: bozena.bula@wp.pl